Młodzież Zespołu Szkół Technicznych została zaproszona do udziału w projekcie „Dialog pokoleń”, realizowanym w ramach programu pn. „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Inicjatorem tychże działań jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt obejmuje działania nauczyciela i uczniów, polegające na ocalaniu od zapomnienia resztek gwary, zapisaniu wspomnień najstarszych mieszkańców wsi, którzy pamiętają dawne obyczaje, obrzędy ludowe, a także słowa gwarowe, wychodzące dzisiaj z użycia. W związku z nawiązaniem współpracy z Towarzystwem Kultury Języka w Warszawie (sekcją gwaroznawczo-kulturoznawczą) wybrani uczniowie klas: 2 wielozawodowej „b” i „c”, 2 monter zabudowy i robót wykończeniowych, 1 technik elektryk, 1 technik automatyk, 3 technik budownictwa „b” przeprowadzili wywiady, rozmowy z babciami, dziadkami, sąsiadami, najstarszymi mieszkańcami wsi gminy Suwałki i wypełnili około 50 uproszczonych kwestionariuszy do badań słownictwa ludowego. Taka namiastka badań gwaroznawczych i etnograficznych z pewnością przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat historii języka polskiego.

Aby zachęcić uczniów do dalszych działań, nasza szkoła gościła wybitnych profesorów językoznawców-dialektologów, którzy 14 czerwca poprowadzili w szkole warsztaty językowe. Młodzież uczestniczyła w zajęciach z prof. dr hab. Barbarą Falińską i ks. prof. dr. hab. Krzysztofem Kietlińskim.

Działania w tym zakresie będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Opiekunem grupy młodzieży zaangażowanej w badania na językiem gwarowym Suwalszczyzny jest nauczycielka języka polskiego Pani Magdalena Jaśkiewicz.