W poniedziałek, 12 marca 2018 roku, ukonstytuowała się Rada Programowa Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Rada Programowa jest ciałem opiniodawczo-doradczym, wspierającym funkcjonowanie naszej szkoły.

Zasadniczą ideą powołania Rady było powiązanie środowiska oświatowego, władz miasta oraz firm działających na suwalskim rynku pracy w celu zbudowania platformy dyskusyjnej do planowania działań w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, dostosowania tego kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez między innymi zintensyfikowanie współpracy pomiędzy pracodawcami, instytucjami samorządowymi oraz Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach.

Do kompetencji Rady należeć będzie, m.in.: wspieranie szkoły w organizacji praktyk i staży zawodowych, opiniowanie programów nauczania oraz kierunków kształcenia, przedstawianie zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody, rekomendowanie podjęcia współpracy z kolejnymi pracodawcami i instytucjami szkolnictwa wyższego, organizowanie konferencji branżowych dotyczących oczekiwań rynku pracy, opiniowanie planów rozbudowy i modernizacji bazy szkoły oraz planów wyposażenia pracowni do kształcenia zawodowego, a także pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych mających na celu rozwój Zespołu Szkół Technicznych.

W skład Rady Programowej weszli:

1. Pani Ewa Beata Sidorek – zastępca prezydenta Suwałk

2. Pan Waldemar Bukłacha – właściciel Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Instalacyjnego „Probest” s.c.

3. Pan Adam Galas – właściciel firmy SALAG sp. z o.o., spółka komandytowa

4. Pan Roman Kaleta – dyrektor firmy MALOW z o.o.

5. Pan Paweł Rzatkowski – właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego

6. Pan Tadeusz Szaciło – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej s z o.o.

7. Pani Małgorzata Żukiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

8. Pan Bartłomiej Mikołajczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

9. Pani Aneta Stojanowska-Hościłowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

10. Pan Wojciech Śliżewski – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Przewodniczącym Rady Programowej został dr inż. Wojciech Śliżewski – nauczyciel przedmiotów mechatronicznych w Technikum nr 3 oraz pracownik dydaktyczny PWSZ w Suwałkach. Na wiceprzewodniczącą wybrano mgr inż. Małgorzatę Żukiewicz – wicedyrektor naszej szkoły i nauczyciela przedmiotów mechanicznych.

Na pierwszym posiedzeniu Rady poruszono wiele tematów ważnych z punktu widzenia rozwoju Zespołu Szkół Technicznych. Dyrektor szkoły Anna Musiałowicz przedstawiła członkom  Rady Programowej „Strategię rozwoju Zespołu Szkół Technicznych na lata 2018 – 2025”, w tym planowaną rozbudowę i modernizację bazy oraz wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu.

Rada wyraziła pozytywną opinię o planach inwestycyjnych szkoły.

Zgodnie z regulaminem Rady Programowej Zespołu Szkół Technicznych posiedzenia będą odbywały się przynajmniej dwa razy w roku.