Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami a szczególnie z:

Ważnym aspektem działań Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z pracodawcami.

Wspólna realizacja zadań mających na celu przygotowanie kwalifikacyjno-zawodowe wszystkich uczestników rynku pracy jest niezmiernie ważne, ponieważ gwarantuje efektywny rozwój szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie w zawodach na poziomie technikum i szkoły branżowej we współpracy z pracodawcami obejmuje:

 • konsultacje;
 • organizację konkursów, olimpiad, wycieczek, konferencji, działań promocyjnych itp.
 • tworzenie oferty edukacyjnej;
 • wspólne działania w obszarze doradztwa zawodowego;
 • analizę bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 • dostosowanie zawodów szkolnych do potrzeb rynku pracy;
 • organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów;
 • wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i turnusów;
 • zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii;
 • dostarczanie materiałów do praktycznej nauki zawodu;
 • opracowywanie oferty szkoleń zgodnie z potrzebami lokalnymi i regionalnymi;
 • realizowanie projektów unijnych;
 • doskonalenie zawodowe osób realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

Wszelkie działania w ramach współpracy mają za zadanie promowanie umiejętności zawodowych uczniów
i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.