Przedmioty,  z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Zarządzeniem nr  5/2019 z dnia 26.02.2019 r. ustalił  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub  szkoły podstawowej , z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 3 w Suwałkach:
1) język polski
2) matematyka
3) fizyka
4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).