Rejestracja on-line

Masz 18 lat? Rekrutacja dla szkół dla dorosłych: TUTAJ

TECHNIK AUTOMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatykiw zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa). Uczestniczy w projektowaniu urządzeń automatyki, kontroluje i reguluje systemy automatyki, diagnozuje przyczyny usterek. Realizuje procesy napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.

TERMINY

TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane, samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych,  stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenówi obiektów hydrotechnicznych. Wykonuje rysunki budowlane,  pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych; organizuje pracę podwykonawców na budowie. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie
  • zaświadczenie lekarskie
  • dwa zdjęcia do legitymacji (podpisane)
  • ewentualna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej
  • inne dokumenty (dyplomy, opinie, wyróżnienia) dotyczące osiągnięć lub zainteresowań ucznia

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz winnych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne; czyta i wykonuje schematy elektroniczne. Posługuje się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych; kontroluje i diagnozuje stan techniczny układów, tworzy proste oprogramowanie dla układów mikroprocesorowych. Stosuje przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska podczas pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– Wniosek dla klasy wielozawodowej

 TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach  przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych; wykonuje pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi w zakresie miernictwa przemysłowego; posługuje się  techniką komputerową. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje materiały do drukowania płaskiego 2D i przestrzennego 3D zwykorzystaniem programów graficznych oraz programów do składu komputerowego; planuje i realizuje cyfrowe procesy przygotowawcze, projektuje i przygotowuje media graficzne do procesu drukowania; użytkuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych; prowadzi kontrolę jakości procesów i produktów poligraficznych. Wykonuje projekty graficzne oraz skład komputerowy ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek oraz przestrzenne projekty do prowadzenia drukowania 3D. Obsługuje programy do grafiki komputerowej (Adobe, Corel i inne). Przestrzega zasady etyki, ergonomii, BHP oraz stosuje przepisy ppoż. i ochrony środowiska.

 TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik kwalifikacji użytkowanie obrabiarek skrawających przygotowuje obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; wykonuje program obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Programuje i obsługuje obrabiarki CNC, projektuje i wytwarza częścii zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych CAD/CAM. Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń technicznych, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń. Wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy. Dodatkowe umiejętności: kurs spawacza. Praca spawacza polega na łączeniu bądź cięciu elementów
wykonywanych z metalu, bądź tworzyw sztucznych.

 TECHNIK MECHATRONIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania  maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Kontroluje prawidłowości pracy urządzeń i systemów. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.

 

 

TECHNIK TELEINFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputeroweoraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego; organizuje i nadzoruje procesy konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników. Instaluje teleinformatyczne okablowanie sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje i nadzoruje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, turbin wodnych i wiatrowych, przeprowadza montaż i dokonuje przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń i instalacji OZE, określa zasoby energii odnawialnej w Polsce oraz możliwości jej wykorzystania, posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert przetargowych i umów, wykorzystuje programy komputerowe wspomagające proces związany z systemami energii odnawialnej. Stosuje przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania pracy.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie montuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy, montuje płyty podłogowe i okładziny ścienne w suchej zabudowie, wykonuje pomocnicze prace malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarsko-okładzinowe. Posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy; dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt. Naprawia uszkodzone elementy; wykonuje izolacje. Przestrzega zasady etyki, ergonomii, BHP oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas pracy.

 

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń montuje i instaluje maszyny i urządzenia w warunkach produkcji oraz zajmuje się ich eksploatacją; wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń; naprawia lub regeneruje zużyte części maszyn; ocenia stan techniczny oraz jakość wykonanych prac montażowych; posługuje się dokumentacją techniczną. Przestrzega zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska podczas pracy. Możesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po uzyskaniu wykształcenia średniego np. w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 WIELOZAWODOWA

Kształcimy w zawodach: operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, cukiernik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, piekarz, sprzedawca ślusarz, i inne zawody zgodne z potrzebami lokalnych pracodawców. Zajęcia teoretyczne zawodowe odbywają się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Zajęcia ogólnokształcace realizowane są w ZST. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy z którym podpisałeś umowę o pracę jako pracownik młodociany.

Kandydatów do klasy wielozawodowej nie obowiązuje nabór elektroniczny.

Więcej o naszej szkole

Technikum nr 3  w Suwałkach wchodzące w skład  Zespołu  Szkół Technicznych w Suwałkach –  to szkoła o wieloletniej tradycji, ciesząca się dużą popularnością i zasłużonym prestiżem wśród uczniów naszego regionu.

Nauka w technikum daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu i rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej lub studiów na uczelniach wyższych, rozwijania swoich zainteresowań i pasji twórczych.

Szkoła oferuje naukę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, laboratoriach, warsztatach oraz w realnych warunkach pracy w suwalskich firmach, a także zagranicznych w ramach staży zawodowych. Wyposażenie pracowni zawodowych jest ciągle uzupełniane o nowy sprzęt,  bez którego trudno było by sprostać nowoczesnemu kształceniu zawodowemu w branży mechatronicznej, mechanicznej, teleinformatycznej, elektronicznej, elektrycznej, graficznej oraz energetyki odnawialnej.

W szkole funkcjonują koła zainteresowań powiązane tematycznie z  zawodami,  w których kształci szkoła. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W roku szkolnym 2017/2018 uczennica klasy IV technik budownictwa uzyskała tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu centralnym  co gwarantuje jej podjęcie studiów  na dowolnej uczelni  w Polsce  na kierunkach technicznych. Wieloletnią tradycją szkoły są konkursy rozwijające kluczowe umiejętności uczniów technikum.

Od 12 lat szkoła jest organizatorem międzyszkolnego konkursu „Pokaż swoje umiejętności – zawód to klucz do sukcesu” w ramach którego uczniowie prezentują własne projekty techniczne będące próbą nowatorskich rozwiązań technicznych. Dodatkową zachętą tego konkursu są nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane  przez pracodawców i lokalne firmy, z którymi współpracuje szkoła.

klucz

Siódmą edycję ma już międzyszkolny konkurs „Matematyka pasją technika” pozwalający rozwijać zainteresowania matematyczne uczniów niezbędne w uczeniu się przedmiotów technicznych. Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia i proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych takich jak np. koło turystyczne, klub strzelecki, dyskusyjny klub filmowy. Uczniowie zainteresowani doskonaleniem umiejętności językowych  mogą je rozwijać w Klubie Miłośników Języka Angielskiego.

Uczniowie naszej szkoły  aktywnie uczestniczą w wielu sekcjach sportowych odnosząc znaczące sukcesy na szczeblu miejskim oraz regionalnym,  a także za granicą w ramach długoletniej współpracy ze szkołami na Litwie. Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi dobrze wyposażona siłownia oraz sala do ćwiczeń Jiu-Jitsu. Od nowego roku szkolnego szkoła będzie dysponować  także nowym boiskiem wielofunkcyjnym.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach  i jest szkołą o wieloletniej tradycji.  Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i popularnością  wśród uczniów naszego regionu w zdobywaniu kwalifikacji   pozwalających  na podjęcie pracy w zawodach cenionych na rynku. Daje również możliwość dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych celem uzyskania wykształcenia średniego. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach i na warsztatach szkolnych i przebiega w przyjaznej atmosferze.

Inną formą zdobycia zawodu w tej szkole jest nauka u pracodawców w ramach podpisanej umowy i statusu  pracownika młodocianego, który w szkole realizuje przedmioty ogólnokształcące, a  na kursach uzupełnia teoretyczną wiedzę zawodową.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczniowie mają do dyspozycji pracownie komputerowe, obiekty sportowe, specjalistyczne pracownie komputerowe z przedmiotów zawodowych oraz możliwość organizowania imprez kulturalnych, mogą też uczestniczyć w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych.

Nasi absolwenci to wykwalifikowani fachowcy, swobodnie korzystający z nowoczesnych źródeł wiedzy, umiejący radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Wielu z nich założyło, prowadzi i rozwija własne firmy osiągając sukcesy na rynku lokalnym i za granicą.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w wielu sekcjach sportowych rozwijając swoje zdolności i zainteresowania oraz odnosząc sukcesy na szczeblu miejskim oraz regionalnym, a także za granicą w ramach współpracy ze szkołami na Litwie. Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi dobrze wyposażona siłownia oraz sala do ćwiczeń Jiu-Jitsu. Od nowego roku szkolnego szkoła będzie dysponować  także nowym boiskiem wielofunkcyjnym.

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie a szczególnie z: