Rejestracja on-line

Więcej o naszej szkole

 

Technikum nr 3 w Suwałkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach to szkoła o wieloletniej tradycji, ciesząca się dużą popularnością i zasłużonym prestiżem wśród uczniów naszego regionu. Nauka w technikum daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu i rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej lub studiów na uczelniach wyższych, rozwijania swoich zainteresowań i pasji twórczych.

Szkoła oferuje naukę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, laboratoriach i warsztatach. Ponadto szkoła organizuje naukę w realnych warunkach pracy w czołowych suwalskich firmach, a także w ramach zagranicznych staży zawodowych. Wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych jest ciągle uzupełniane o nowy sprzęt, bez którego trudno byłoby sprostać nowoczesnemu kształceniu zawodowemu w branży mechatronicznej, automatycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, elektronicznej, elektrycznej, graficznej oraz energetyki odnawialnej.

W szkole funkcjonują koła zainteresowań powiązane tematycznie z zawodami, w których prowadzi kształcenie. Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nierzadko zajmując w nich czołowe miejsca. Wieloletnią tradycją szkoły są konkursy rozwijające kluczowe umiejętności uczniów technikum. Od 13 lat szkoła jest organizatorem międzyszkolnego konkursu „Pokaż swoje umiejętności – zawód to klucz do sukcesu”, w ramach którego uczniowie prezentują własne projekty techniczne będące próbą nowatorskich rozwiązań technicznych. Dodatkową zachętą tego konkursu są nagrody pieniężne i rzeczowe, których fundatorami są współpracujące ze szkołą lokalne firmy. Ponadto, w bieżącym roku szkolnym, nasza placówka organizowała ósmą już edycję międzyszkolnego konkursu „Matematyka pasją technika”, pozwalającego rozwijać zainteresowania matematyczne uczniów niezbędne w uczeniu się przedmiotów technicznych.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia i proponuje również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych takich jak np. koło turystyczne, klub strzelecki, dyskusyjny klub filmowy czy klub jiu-jitsu. Uczniowie zainteresowani doskonaleniem umiejętności językowych  mogą je rozwijać w Klubie Miłośników Języka Angielskiego.

Uczniowie naszej szkoły  aktywnie uczestniczą w wielu sekcjach sportowych odnosząc znaczące sukcesy na szczeblu miejskim oraz regionalnym,  a także za granicą w ramach długoletniej współpracy ze szkołami na Litwie. Atrakcyjność zajęć sportowych podnosi dobrze wyposażona siłownia oraz sala do treningów jiu-jitsu. Od nowego roku szkolnego szkoła będzie dysponować  także nowym boiskiem wielofunkcyjnym.  

.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach  i jest szkołą o wieloletniej tradycji.  Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i popularnością  wśród uczniów naszego regionu w zdobywaniu kwalifikacji   pozwalających  na podjęcie pracy w zawodach cenionych na rynku. Daje również możliwość dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych celem uzyskania wykształcenia średniego.

Nauka zawodu odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz warsztatach szkolnych i przebiega w przyjaznej atmosferze. Szkoła oferuje także możliwość zdobycia zawodu poprzez naukę u pracodawcy w ramach podpisanej umowy i statusu pracownika młodocianego, który w szkole realizuje przedmioty ogólnokształcące, a na kursach uzupełnia teoretyczną wiedzę zawodową.

Nasi absolwenci to wykwalifikowani fachowcy, swobodnie korzystający z nowoczesnych źródeł wiedzy, umiejący radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Wielu z nich założyło, prowadzi i rozwija własne firmy osiągając sukcesy na rynku lokalnym i za granicą.

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie a szczególnie z: