Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I branżowej szkoły I stopnia.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach na rok szkolny 2019/2020:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

 do godz. 16:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty    od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 do godz. 16:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   5 lipca 2019

  o godz. 10:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 8 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnionym wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego  do 10 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca 2019 r.

 o godz. 10:00

Składanie dokumentów (nabór uzupełniający) od 12 lipca 2019 r.

do 19 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (nabór uzupełniający) 8 sierpnia 2019 r.

 o godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 9 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnionym wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego do 16 sierpnia 2019

 do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2019 r.

 o godz. 10:00

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach na rok szkolny 2019/2020:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  od 13 maja 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

do godz. 16:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 16:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 lipca 2019

o godz. 10:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 8 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnionym wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego do 10 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca 2019 r.

o godz. 10:00

Składanie dokumentów (nabór uzupełniający) od 12 lipca 2019 r.

do 19 lipca 2019 r.

do godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (nabór uzupełniający) 8 sierpnia 2019 r.

o godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 9 sierpnia 2019 r.

do godz. 16.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnionym wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego 16 sierpnia 2019

 do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2019 r.

o godz. 10:00

Przedmioty,  z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

\Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Zarządzeniem nr  5/2019 z dnia 26.02.2019 r. ustalił  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub  szkoły podstawowej , z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 3 w Suwałkach:
1) język polski
2) matematyka
3) fizyka
4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).

Skierowanie na badania lekarskie będą wydawane w kancelarii uczniowskiej (pokój nr 8)

Kliknij, aby powiększyć.