Przedmioty,  z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie ustawy o Prawie oświatowym, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach zarządza, co następuje:

Ustalam następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024:

1) język polski,

2) matematyka,

3) fizyka,

4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków obcych nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).