Przedmioty,  z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi  zmianami), Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach zarządza, co następuje:

Ustalam następujące zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach:

1) język polski,

2) matematyka,

3) fizyka,

4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków obcych nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena