Prezentacja MEN – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 roku

HARMONOGRAM PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO  W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SUWAŁKACH W SESJI WIOSENNEJ 2019/2020

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach sesja czerwiec 2020 r.  

 1. Zdający powinien zgłosić się co najmniej na pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu z dowodem osobisty.
 2. Przed wyznaczonymi wejściami na teren szkoły przygotowane będą stanowiska do dezynfekcji rąk, należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy stanowisku oraz stosować się do zaleceń osób nadzorujących.
 3. Wszystkie rzeczy, których zdający nie mogą wnieść na salę egzaminacyjną (telefony, torebki, itp.) należy zapakować w podpisaną torbę foliową i zostawić w szatni, (podpisane opakowanie foliowe należy zapewnić we własnym zakresie).
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w wyznaczonym do tego pomieszczeniu:
  – budynek główny szkoły- sala nr 11
  – budynek dydaktyczny – kawiarenka
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  Zarówno przed szkołą jak i na terenie szkoły należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 m. odstępu od innych zdających, członków komisji i pracowników szkoły.
 8. Po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  – podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  – wychodzi do toalety
  – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 9. Zdający, jeżeli uznają to za właściwe mogą mieć zakryte usta i nos, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku
 10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, muszą zgłosić to dyrektorowi szkoły do 29 maja 2020 r.
 11. Po zakończonym egzaminie należy odebrać rzeczy pozostawione w szatni i opuścić teren szkoły unikając zbędnych zgromadzeń.
 12. Na teren szkoły zdający będą wchodzić według podanego wyżej harmonogramu.