Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami a szczególnie z:

Ważnym aspektem działań Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z pracodawcami.

Wspólna realizacja zadań mających na celu przygotowanie kwalifikacyjno-zawodowe wszystkich uczestników rynku pracy jest niezmiernie ważne, ponieważ gwarantuje efektywny rozwój szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie w zawodach na poziomie technikum i szkoły branżowej we współpracy z pracodawcami obejmuje:

 • konsultacje;
 • organizację konkursów, olimpiad, wycieczek, konferencji, działań promocyjnych itp.
 • tworzenie oferty edukacyjnej;
 • wspólne działania w obszarze doradztwa zawodowego;
 • analizę bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 • dostosowanie zawodów szkolnych do potrzeb rynku pracy;
 • organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów;
 • wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i turnusów;
 • zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii;
 • dostarczanie materiałów do praktycznej nauki zawodu;
 • opracowywanie oferty szkoleń zgodnie z potrzebami lokalnymi i regionalnymi;
 • realizowanie projektów unijnych;
 • doskonalenie zawodowe osób realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

Wszelkie działania w ramach współpracy mają za zadanie promowanie umiejętności zawodowych uczniów i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

 


BIKE Przemysław Grabowski to przede wszystkim Ośrodek Szkolenia Operatorów funkcjonujący na suwalskim rynku pracy od 2008 roku.

Współpraca pomiędzy firmą BIKE a Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach trwa od ośmiu lat. Pan Przemysław Grabowski jest członkiem komisji oceniającej projekty uczniowskie i sponsorem nagród w cyklicznym konkursie o zasięgu regionalnym „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz sukcesu”. Ponadto w 2010 roku uczestniczył w seminarium przedstawicieli suwalskich firm zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w ZST (Suwalski rynek pracy – potrzeby i oczekiwania), a w 2016 był współorganizatorem i uczestnikiem lekcji otwartej przeprowadzonej w naszej szkole z zakresu montażu i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych.

Strona WWW: kursy.bikesuwalki.pl


Firma MALOW jest europejskim liderem w produkcji i sprzedaży mebli metalowych. Firma powstała w 1998 roku i działa w ramach Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Spółka produkuje około 300 tys. sztuk mebli rocznie – 6000 wzorów m.in. meble socjalne, biurowe, warsztatowe, medyczne, laboratoryjne, regały, a także sejfy.  Produkując meble metalowe firma rocznie wykorzystuje około 14 000 ton blachy i 400 ton farby, które oferuje w 450 kolorach.

Wieloletnia współpraca pomiędzy firmą MALOW a Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach trwa od chwili powstania zakładu i sięga roku 1996.
W ramach wspólnie podejmowanych działań, kształcenie młodzieży odbywa się w różnorodnych formach. Najczęściej są to zajęcia praktyczne  w zawodzie ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, natomiast uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik mechanik  realizują zagadnienia zawarte w przedmiocie Techniki Wytwarzania w formie zajęć praktycznych raz w tygodniu, odbywają Praktykę Zawodową w okresie  4 tygodni i w klasie trzeciej w okresie 3 tygodni. Dzięki dualnemu systemowi kształcenia młodzież ma możliwość poznać zasady funkcjonowania zakładu, poznać proces technologiczny wytwarzania i montażu od początku –dostarczeniu materiału w postaci arkusza blachy do efektu końcowego wykonania wyrobu gotowego  z użyciem nowoczesnych maszyn i urządzeń, przyrządów pomiarowych i dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

W dniu 01.09.2016 pomiędzy spółką i naszą szkołą została podpisana Umowa Patronacka dotycząca objęciem patronatem MALOW klas realizujących kształcenie w zawodzie technik mechanik. Zakres współpracy obejmuje realizację projektów unijnych, praktyk i staży, organizację działań promocyjnych i konferencji, wycieczek tematycznych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów.

W ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki” współpraca zostanie poszerzona o kolejne działania.

Dodatkowym atutem realizacji działań w ramach projektu jest odbycie staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowane firmie MALOW, szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni do kształcenia zawodowego.

Od wielu lat firma wspomaga naszą placówkę w konkursie „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”. Jest fundatorem nagród, przedstawiciele firmy uczestniczą w obradach komisji konkursowej. Istnieje możliwość wykonywania prac konkursowych podczas realizacji zajęć w  przedsiębiorstwie, jak było to w przypadku stworzenia modelu elektrowni wiatrowej przez absolwenta naszej szkoły.

Firma umożliwia odbywanie wizyt studyjnych, wycieczek edukacyjnych połączonych z prezentacją oferty wykonywanych wyrobów dla uczniów naszej szkoły.

Wieloletnia współpraca ma na celu wymianę doświadczeń, tak aby absolwent naszej szkoły był jak najlepiej przygotowany do zawodu i jednocześnie mógł realizować swoją karierę zawodową w firmie MALOW jako jej doświadczony pracownik.

Strona WWW: malow.com.pl


Firma Salag  powstała w 1997 roku jest producentem profili wykończeniowych z PCV i aluminium. W szerokim zakresie wykonywanych produktów, działalność przedsiębiorstwa polega na wykonywaniu różnorodnych wyrobów, gdzie nadrzędnym elementem produkcji są następujące elementy: listwy przypodłogowe, progowe, do glazury i terakoty, instalacyjne, schodowe, profile meblowe, akcesoria budowlane, kompozytowe deski tarasowe. Priorytetem firmy w codziennym funkcjonowaniu jest rozwój poprzez inwestycje i innowacje. Wiele rozwiązań stosowanych w produkcji, logistyce, wytwarzaniu wyrobów zostało opatentowane i są wynalazkami chronionymi w Polsce i na świecie.

W dniu zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 właściciel firmy pan Adam Gala uhonorowany został za swoją działalność Statuetką Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach w kategorii „Zasłużony dla kształcenia praktycznego”.

Wieloletnia współpraca z firmą Salag rozpoczęła się w 2003 roku i polega na wzajemnej wymianie doświadczeń w procesie kształcenia młodzieży.
Firma umożliwia realizację staży dla nauczycieli zawodu oraz naszą młodzież, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym poprzez udostępnianie materiałów szkoleniowych i dokumentacji.  Uczniowie klasy Technikum realizują praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk, technik teleinformatyk.

Z inicjatywy firmy Salag i naszej szkoły, przy wsparciu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Prezydenta Miasta Suwałki w 2013 roku powstała zawodowa klasa o profilu operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa  tworzyw sztucznych. Uczniowie klasy patronackiej  mają w firmie zorganizowane stanowiska do odbywania praktycznej nauki zawodu oraz możliwość ciągłego douczania się w tym kierunku.

W przedsiębiorstwie funkcjonuje  Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny i przy współpracy z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną w Łomży przeprowadzany jest egzamin praktyczny w kwalifikacji M.3 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W siedzibie firmy realizowane są spotkania z rodzicami, uczniami, nauczycielami i doradcami zawodowymi. Pracownicy firmy Salag uczestniczą  w Targach Edukacyjnych i Dniach Otwartych szkoły, prezentując stoisko branżowe wspólnie z naszą szkołą. Firma wspiera naszą szkołę, gdyż jest fundatorem nagród w organizowanym cyklicznie szkolnym konkursie „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu”, do którego udział zgłaszają szkoły z całego województwa.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik mechatronik realizują zajęcia z modułu Eksploatowanie układów elektrycznych i elektronicznych w przedsiębiorstwie. Młodzież wykonuje projekty obsługując maszyny i urządzenia, gdyż firma posiada nowoczesny park maszynowy i korzysta z najnowocześniejszych technologii. Podczas procesu produkcyjnego wykonywanych elementów kontrolowany jest cały proces wytwarzania profili – od projektu, poprzez wykonanie form i narzędzi, aż do etapu końcowego wytwarzanych wyrobów, dzięki czemu utrzymywana jest najwyższa jakość.

Strona WWW: www.salag.com


Firma Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna jest znanym i cenionym na lokalnym rynku dostawcą szerokiej gamy usług z zakresu systemów alarmowych i przeciwpożarowych. Zapewnia monitoring i całodobową grupę interwencyjną w przypadku zaistnienia zdarzeń alarmowych. Projektowane i wykonywane przez firmę systemy przeciwpożarowe mogą obejmować systemy sygnalizacji pożaru i powiadamiania jednostki Państwowej Straży Pożarnej jak również bardziej złożone instalacje wyposażone w systemy oddymiania budynków ułatwiające ewakuację.
Równie ważnym obszarem działalności firmy są instalacje sanitarne HVAC, czyli instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz grzewcze budynków z wykorzystaniem pomp ciepła. Nowoczesne rozwiązania zapewniają klientom wymierne oszczędności a jednocześnie przyczyniają się do dbania o środowisko naturalne. Inne usługi świadczone przez firmę to między innymi projektowanie i wykonywanie instalacji teletechnicznych, w tym telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy czy sieci komputerowych LAN oraz okablowania strukturalnego. W przypadku tych ostatnich Firma wykonuje również kompleksowe pomiary sieci do celów certyfikacyjnych i oferuje pełen zakres usług serwisowych.

Współpraca pomiędzy Firmą Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna a Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach trwa od 2008 roku. Każdego roku uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły, w zawodzie technik elektronik odbywają w firmie praktyki zawodowe w wymiarze czterech tygodni.  Młodzież szkolna odbywała dodatkowe staże w czasie wakacji, a wybrani absolwenci naszej szkoły dostali propozycję zatrudnienia w firmie. Takie zaangażowanie przedsiębiorstwa w proces kształcenia zawodowego daje uczniom możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej  i nabytych umiejętności praktycznych z realiami zawodu oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie po ukończeniu nauki.

W dniu 06.02.2017 roku pomiędzy Firmą a naszą Szkołą została podpisana Umowa ramowa o współpracy dotycząca wzajemnego wsparcia,  a w szczególności realizacji zajęć praktycznych, praktyk i staży dla uczniów i nauczycieli oraz organizacji wycieczek tematycznych i konferencji. Ponadto przewidziano wspólne działanie w celu podnoszenia kwalifikacji uczniów i pracodawców oraz w ramach organizacji działań promocyjnych. Firma zadeklarowała doradztwo przy tworzeniu autorskich programów nauczania oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii i materiałów.

Strona WWW: www.suwar.pl


Firma MATRIX Cezary Taraszkiewicz jest znaczącym dostawcą usług internetowych w regionie. Swoją działalność rozpoczynała w 2002 roku od kawiarenki internetowej by po dwóch latach poszerzyć swoją ofertę o inne usługi internetowe. Obecnie Firma zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem szerokopasmowego Internetu dla klientów indywidualnych i biznesowych w Suwałkach i miejscowościach ościennych oraz w wybranych lokalizacjach dalej położonych. W ofercie są zarówno łącza radiowe jak i światłowodowe. Firma stawia na ciągły rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii – stale rozwija swoją infrastrukturę, między innymi rozbudowuje sieć światłowodową na terenie miasta oraz wprowadza kolejne usługi, takie jak telewizja światłowodowa. Inne usługi świadczone przez Firmę to między innymi projektowanie i wykonywanie witryn internetowych oraz systemów i sieci informatycznych, w dalszym ciągu funkcjonuje kawiarenka internetowa w siedzibie Firmy.

Współpraca pomiędzy Firmą MATRIX Cezary Taraszkiewicz a Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach trwa od roku 2008. Uczniowie klasy trzeciej naszej Szkoły w zawodzie Technik Teleinformatyk co roku odbywają w firmie praktyki zawodowe w wymiarze czterech tygodni. Daje im to możliwość zweryfikowania dotychczas zdobytej wiedzy teoretycznej  i nabytych umiejętności w praktycznej pracy technika teleinformatyka.
W dniu 06.02.2017 roku pomiędzy Firmą a naszą Szkołą została podpisana Umowa ramowa o współpracy dotycząca wzajemnego wsparcia,
realizacji zajęć praktycznych, praktyk i staży dla uczniów i nauczycieli oraz organizacji wycieczek tematycznych i konferencji. Ponadto przewidziano wspólne działanie w celu podnoszenia kwalifikacji uczniów i nauczycieli oraz w ramach organizacji działań promocyjnych. Firma zadeklarowała doradztwo przy tworzeniu autorskich programów nauczania oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii i materiałów.
Podjęta współpraca ma na celu przygotowanie absolwentów naszej szkoły do zawodu, w tym zapoznanie ich z aktualnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez nowoczesne firmy i podążanie za współczesnymi trendami w teleinformatyce.

Strona WWW: matrix-net.pl


Podstawową działalnością PEC Sp. z o.o. w zakresie posiadanych koncesji jest wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż ciepła na potrzeby Odbiorców (miasta Suwałki) w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowo produkcja energii elektrycznej. Energia cieplna produkowana jest w ciepłowni przy ul. Przemysłowej 6A o łącznej mocy zainstalowanej 108,75MW. Surowcem wykorzystywanym w procesie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej jest miał węglowy  o odpowiednich parametrach jakościowych i wysokiej wartości opałowej, co ma wpływ na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach stawia na jakość dostarczanego ciepła, dzięki czemu otrzymuje od wielu lat najwyższe odznaczenia w tym zakresie takie jak:  „Laury  ciepłownictwa” oraz  „Ciepło systemowe” – symbol nadawany firmom ciepłowniczym, które wytwarzają  i dostarczają ciepło według najwyższych standardów. Marką tą posługują się najlepsze firmy z branży, które stale troszczą się o wysoką jakość świadczonych usług oraz dbają o ciepłe relacje z klientami  i konsumentami. Ponadto PEC otrzymało Certyfikat PreQurs, który  informuje, jaki jest wpływ ciepłowni na środowisko i ludzi w obszarze tzw. niskiej emisji szczególnie szkodliwych substancji do powietrza, co było efektem nadania  znaków:  klasę budynku „Aoraz „NO SMOG”.