TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I PUBLICZNYCH: PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW, TRZYLETNICH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od  kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 13 maja 2024 r.
do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.
od 21 czerwca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r.
do godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 15 lipca 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r.

o godz. 10.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 13 maja 2024 r.

do 17 lipca 2024 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o którym mowa w Lp. 4, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r.

o godz. 10.00

8. Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną danej szkoły ponadpodstawowej informacji– o liczbie wolnych miejsc w tej szkole – w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty 22 lipca 2024 r.

do godz. 14.30

9. Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 23 lipca 2024 r.
10. Możliwość wystąpienia – rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy do 25 lipca 2024 r.
11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 7 ustawy do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Możliwość wniesienia – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 9 ustawy do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązkowe:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie naboru. Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji NABÓR.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (Medycyna Pracy).
  4. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).

Dokumenty dodatkowe:

  1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  2. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub członków rodziny kandydata.
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

UWAGA

Nabór elektroniczny nie dotyczy kandydatów do klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Sekretariacie Uczniowskim.

 

Przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie ustawy o Prawie oświatowym, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach zarządza, co następuje:

Ustalam następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024:

1) język polski,
2) matematyka,
3) fizyka,
4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków obcych nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).

Skierowanie na badania lekarskie będą wydawane w Sekretariacie Uczniowskim.