TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY SKAŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I PUBLICZNYCH: PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW, TRZYLETNICH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

2.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 13 lipca 2022 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach do 20 lipca 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2022 r.

o godz. 10.00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego od 21 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 1 sierpnia 2022 r.

o godz. 10.00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 1 sierpnia 2022 r.
10. Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 2 sierpnia 2022 r.
11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 4 sierpnia 2022 r.
12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązkowe:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji NABÓR.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (Medycyna Pracy).
  4. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).

Dokumenty dodatkowe:

  1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  2. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub członków rodziny kandydata.
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

UWAGA

Nabór elektroniczny nie dotyczy kandydatów do klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Sekretariacie Uczniowskim.

 

Przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, ustalił obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach:
1) język polski
2) matematyka
3) fizyka
4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).

 

Skierowanie na badania lekarskie będą wydawane w Sekretariacie Uczniowskim.