TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I PUBLICZNYCH: PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW, TRZYLETNICH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od  kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15:00.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.
od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 12 lipca 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych 18 lipca 2023 r.

o godz. 10.00

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 maja 2023 r.

do 19 lipca 2023 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o którym mowa w Lp. 4, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 1 pkt 2-6 ustawy do 21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023 r.

o godz. 10.00

8. Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną danej szkoły ponadpodstawowej informacji– o liczbie wolnych miejsc w tej szkole – w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty 24 lipca 2023 r.
9. Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 25 lipca 2023 r.
10. Możliwość wystąpienia – rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy do 27 lipca 2023 r.
11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 7 ustawy do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Możliwość wniesienia – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 9 ustawy do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązkowe:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji NABÓR.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (Medycyna Pracy).
  4. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).

Dokumenty dodatkowe:

  1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
  2. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub członków rodziny kandydata.
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

UWAGA

Nabór elektroniczny nie dotyczy kandydatów do klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Sekretariacie Uczniowskim.

 

Przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie ustawy o Prawie oświatowym, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach zarządza, co następuje:

Ustalam następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach na rok szkolny 2023/2024:

1) język polski,
2) matematyka,
3) fizyka,
4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków obcych nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).

Skierowanie na badania lekarskie będą wydawane w Sekretariacie Uczniowskim.