Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

X

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożonew uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej oraz przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązkowe:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji NABÓR.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych (Medycyna Pracy).
 4. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko).

Dokumenty dodatkowe:

 1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.
 2. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność kandydata.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydatalub członków rodziny kandydata.
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

UWAGA

Nabór elektroniczny nie dotyczy kandydatów do klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Sekretariacie Uczniowskim.

 

Przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, ustalił obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Suwałkach:
1) język polski
2) matematyka
3) fizyka
4) język obcy nowożytny (w przypadku ocen z dwóch języków nowożytnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena).

 

Skierowanie na badania lekarskie będą wydawane w Sekretariacie Uczniowskim.