1. Harmonogram matur (dzień, godzina, miejsce egzaminu) znajduje się na stronie szkoły w zakładce EGZAMINY -> MATURA.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych mogących wskazywać na COVID-19.
 3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Szkoła nie zapewnia możliwości przechowywania telefonów komórkowych i innych urządzeń.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu/pióra (koniecznie z czarnym tuszem/ atramentem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych piszących egzamin.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
  (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem, po uprzednim dokonaniu dezynfekcji rąk. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego prosi zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości, z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu.
 10. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 11. Należy przestrzegać ustalonego porządku wchodzenia na sale egzaminacyjne:
  1. zdający egzaminy na pierwszym piętrze budynku głównego (sale 101, 102, 103, 104, 105, 106) wchodzą głównym wejściem i kierują się w stronę najbliższych schodów – obowiązuje ruch prawostronny,
  2. zdający egzaminy w auli budynku B (BDM) wchodzą głównym wejściem, kierując się w stronę auli,
  3. zdający egzaminy na sali gimnastycznej wchodzą wejściem od jej szczytu.
 12. Po zakończonym egzaminie zdający nie gromadzą się na terenie szkolnym.