Tak wiele mówi się ostatnio w mediach o tzw. hejcie, przemocy i  agresji. Z inicjatywy pani dyrektor Anny Musiałowicz w Zespole Szkół Technicznych na lekcjach wychowawczych przeprowadzono pogadanki oraz miniwykłady, które były poświęcone wyżej wymienionej tematyce. Miały one na celu poszerzyć wiedzę młodzieży na temat różnych aspektów i przejawów przemocy, zobrazować, iż każda przemoc, bez względu na formę, jest zła. Zajęcia dostarczały również informacji o tym, gdzie osoby doświadczające przemocy lub jej świadkowie mogą zwracać się o pomoc i wsparcie.

16.01.2019 r. uczniowie klasy IV Technik Cyfrowych Procesów Graficznych oraz IV Technik Elektronik, z pomocą  wychowawczyni, starali się m.in. pogrupować przyczyny agresji,  omówić wpływ grupy rówieśniczej oraz wpływ mediów.  Wyniki swojej pracy zapisywali na kartach pracy. Po  wybraniu lidera, zaprezentowali wyniki całej klasie. Nauczyciel uzupełniał wypowiedzi uczniów.  Nie trzeba nadmieniać, iż wszyscy żywo uczestniczyli w dyskusji, wyrażając swoją opinię. Pozostaje jedynie stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.