Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zst.suwalki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak tekstu alternatywnego w części grafik;
 • brak informacji o celu w części odnośników;
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR: http://www.onlineocr.net/
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia:

 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.09.2020.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Stelmach, email: mstelmach @ zst.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875653632. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
Adres: ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki
E-mail: zst @ zst.suwalki.pl
Telefon: 875653630

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynki Zespołu Szkół Technicznych nie są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku warsztatowym znajduje się winda, która może służyć do transportu osób poruszających się na wózkach. Winda porusza się pomiędzy dwiema kondygnacjami, nie porusza się do poziomu trzeciej, najwyższej kondygnacji budynku. Wejście do budynku jest dostosowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów na poszczególne kondygnacje budynku. Na parterze znajduje się jedna toaleta przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych. W pozostałych budynkach należących do Zespołu Szkół Technicznych brak dostępności i udogodnień osobom niepełnosprawnym, budynki są wielokondygnacyjne, nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform. W budynku dydaktycznym znajdują się dwie toalety przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych (w piwnicy i na II piętrze). W budynku głównym nie ma toalet przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych. Przy siedzibie Zespołu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zespołu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego i nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Dane teleadresowe Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach
ul. Sejneńska 33
e-mail: zst @ zst.suwalki.pl
Telefon: 87 5653630