Podsumowanie realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.

Projekt: Fabryka Kreatywności

Termin realizacji: od 07.01.2019 r. do 01.06.2019 r.

Koło „Fabryka Kreatywności” i realizowany pod tym samym tytułem projekt badawczo-wdrożeniowy kierowane zostało do uczniów Zespołu szkół Technicznych w Suwałkach o różnych profilach kształcenia (Technik mechatronik, technik budownictwa). Wytypowane pięć osób w projekcie koordynowało i inicjowało działania, które stanowiły podstawę realizacji zapisanych w programie założeń.

Zrealizowane w ramach projektu działania zobrazowały pasję, kreatywność, umiejętności manualne, techniczne czy projektowe uczniów. Mogli oni wykazać się w  wielu dziedzinach techniki, ale również podzielić się wiedzą fizyczną, chemiczną i mechaniczną z młodszymi uczestnikami cyklu kształcenia, zwracając uwagę na wszechstronny rozwój techniczny realizowany w naszej szkole. Do realizacji podjętych założeń został zakupiony sprzęt, który był bazą do przeprowadzenia szeregu działań rozwojowych uczniów w zakresie symulacji, projektowania i programowania urządzeń manipulacyjnych. Podjęte w założonym programie cele zostały osiągnięte. Uczniowie zdobyli ogromną wiedzę podczas spotkań indywidualnych i ćwiczeń ze studentami na uczelniach wyższych, co zaowocowało wykonaniem modeli, projektów urządzeń, ale również wiedzą wykorzystaną na zajęciach z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Prezentacja multimedialna

 

Projekt: Zielona klasa

Termin realizacji: od 02.12.2019 r. do 30.04.2020 r. / 30.06.2020 r.

Projekt „Zielona klasa” został  skierowany do uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach o różnych profilach kształcenia, w szczególności do uczniów w zawodach technik mechanik i technik mechatronik. Zostało wytypowanych pięć osób, które koordynowało i prowadziło działania stanowiące podstawę realizacji założeń zapisanych w programie.

Projekt „Zielona klasa” zakładał  rozwinięcie twórczego myślenia i wykazania ciekawych pomysłów uczniów, pokazanie i stworzenie alternatywnej możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz praktycznego zastosowania zajęć lekcyjnych na łonie natury. Projekt miał aspekt edukacyjny, techniczny i społeczny.

W projekcie zostały wykorzystane programy graficzne do tworzenia dokumentacji konstrukcyjnych – Autodesk AutoCAD 2020 – wersja studencka. Wymagało to od uczestników dużo wysiłku i skupienia w poznaniu różnych funkcji programu. Podział obowiązków w grupie był zróżnicowany co dało im odpowiednią współpracę w realizacji zamierzonego projektu.

Do realizacji podjętych założeń zostały zakupione materiały konstrukcyjne na konstrukcje ławek i stołów. Uczniowie mieli możliwość wykazania się od strony technicznej oraz podzielić się wiedzą teoretyczną i praktyczną zwracając uwagę na założone cele i ważne elementy w projekcie.

Efektem projektu było zaprojektowanie i wykonanie klasy na świeżym powietrzu w postaci funkcjonalnego zespolenia zestawu ławki – stołu z materiałów konstrukcyjnych, a także modyfikacji konstrukcji alternatywnie do samej ławki i wykorzystanie ich w czasie wolnym jako element wypoczynkowy.

Prezentacja multimedialna

 

Projekt: Stanowiska pomiarowe do badania światłowodów

Termin realizacji: od 01.12.2020 r. do 20.03.2021 r.

Projektu został zrealizowany we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Szczepaniaka w Suwałkach. W działaniach projektowych udział wzięli uczniowie klasy drugiej technikum zawodu technik teleinformatyk.

Celem projektu była integracja uczniów biorących udział w zadaniu poprzez wspólne planowanie i wykonywanie prac instalacyjno – montażowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych przez uczestników projektu w zakresie techniki światłowodowej oraz pobudzanie kreatywności i indywidualnej inwencji twórczej w trakcie wykonywania zaplanowanych działań.

Realizacja projektu obejmowała następujące zagadnienia realizowane poza zajęciami dydaktycznymi ujętymi w planie zajęć, tj. przygotowanie pracowni do położenia kabli światłowodowych, zapoznanie się z zakupionym sprzętem i wyposażeniem, próbny montaż złączy światłowodowych, montaż puszek abonenckich na stanowiskach pomiarowych, położenie kabli światłowodowych w kanałach kablowych, montaż szuflady na przyłącza światłowodowe wraz z wyposażeniem w szafie rack na zapleczu pracowni, podłączenie puszek abonenckich do kabli światłowodowych, pomiary końcowe wykonanych torów światłowodowych.

Efektem pracy zespołu jest zapoznanie się uczniów z nowoczesnymi technikami teleinformatycznymi oraz wykonanie stanowisk pomiarowych, które będą doskonałym rozszerzeniem istniejącej bazy dydaktycznej szkoły i posłużą innym uczniom w przyszłości do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Prezentacja multimedialna