Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników (dawniej „Wyprawka szkolna”):

Ruszył Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników. O ww. formę wsparcia mogą ubiegać się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którzy do 11.09.2020 r. złożą wniosek o przyznanie dofinansowania (wniosek do pobrania tutaj lub u pedagoga szkolnego-p.207 oraz w kancelarii uczniowskiej – p.5) oraz przedłożą dowody zakupu podręczników (faktury VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, lub rachunek, paragon lub oświadczenie (do pobrania tutaj) o zakupie podręczników. Więcej informacji u pedagoga szkolnego (pokój 207, nr tel. 572720322).