Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ustala obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 w Suwałkach i Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 3 w Suwałkach:
1) język polski;
2) matematyka;
3) język angielski;
4) jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: drugi język obcy, fizyka, chemia, geografia, informatyka.